اطلاعیەء پارت آزادی کوردستانPAK در بارەء جانباختن «عادل کیانپور»(هربود لُر)

همچنانکە طی روزها اخیر، منابع پارت آزادی کوردستان، زوایایی پنهان از چگونگی جانباختن همرزم پیشمەرگە و مبارز صفوف پارت آزادی کوردستان عادل کیانپور را افشا نمودند، اکنون پس از پیگیریهای شبانە روزی و کسب اطلاعات کافی در این خصوص، با صراحت کامل مجدداً تاًکید میکنیم کە علت مرگ زندانی سیاسی «عادل کیانپور» تزریق آمپول مادەء کشندهء «رایسین» توسط سازمان اطلاعات سپاە پاسداران بە دستور آخوند حسین طائب بودە است نە
اعتصاب غذا. قبل از این نیز، در زندان شیبان احواز شمار دیگری از زندانیان سیاسی، بە دلیل آنچە «دلایل نامعلوم» خواندە شدە است، بە قتل رسیدە اند. چنین جنایتی نشان میدهد کە سران تهران در قبال فرزندان ملت های تحت ستم امپراتوری ایران بیش از پیش، رویەهای فاشیستی تری در پیش گرفتەاند.

جنازە همرزم شەهید عادل کیانپور در حالی کە اجازە مشاهدە از نزدیک بە خانوادەاش دادە نشد، در فضایی کاملا امنیتی ، اما باحضور انبوهی از بستگان و اهالی در آرامگاە روستای «بکهمە»ء مسجد سلیمان، بە خاک سپردە شد.
عادل کیانپور لُری در تکاپوی حقوق و آزادی بود کە بە گفتمان ملیِ پارت آزادی کوردستان برای ایجاد همگرایی وهمبستگی میان همە اقوامِ ملت بزرگ کورد و بازسازی همبودگی قوم لر با ملت کورد، پاسخ گفت و در خرمانان٢٧١٨ کوردی مصادف با شهریورماە 1398 شمسی بە صفوف پارت آزادی کوردستان پیوست.او بەمدت یکسال همچون پیشمرگەای سلحشور در گردان سردار اسعد بختیاریِ تیپ زاگروس خدمت نمود.عادل کە درمیان همرزمانش با «هربود لر» شناختە میشد، مراحل آموزش سیاسی و نظامی را مشتاقانە طی نمود. او عمق گفتمان و استراتژیPAK را دریافت و جهت تقوت آن در لورستانات، پیامهایی ارسال نمود. علاوة بر آن، برای سازماندهی مردمیِ گفتمان و استراتژی مورد پسندش بە لورستانات و مناطق لرنشین از جمله زادگاهش احواز، برگشت.
عادل هنگام بازگشت اگرچە آگاهانە سعی کرد تا در چارچوب سیستم دشمن فرصت و فضا برای تلاش خود ایجاد کند، اما کینەتوزی سران و عوامل دولت اشغالگر فارس از مبارزهء فرزندان ملتمان در لرستانات، قوانین خود ساختەاشان را هم نقض نمود و عادل کیانپور از جانب سازمان اطلاعات سپاە پاسداران دستگیر و در بیدادگاههای تحت امرشان بدون رعايت حق گرفتن وکیل، بە سە سال حبس محكوم ساختند.
پروندەء عادل کیانپور یعنی لُر بودن و از تبار کورد بودن؛ یعنی لُر ِپیشمرگەای کە در صفوف حزبی استقلال طلب، برای نیل بە آزادی و حاکمیت ملی خویش پیکار نمودن. و این یعنی لرزە بر پیکر فرسودە دولت- ملت رضا خانی انداختن. بدیهیست کە چنین پروندەای باید از تهران و از دفتر ویژە حسین طائب رئیس سازمان اطلاعات سپاە پاسداران نظارت شود. تهران، مبارز در بند لُر را تحت فشار قرار دادە بود تا اسرار مبارزاتی اش را فاش سازد و در شوهای تلویزیونی علیە ملت خود و پارت آزادی کوردستان،سخن گوید. اما «هربود لُر» باز ندا زد«منم هربود لُر…»، نە لب بە رازی گشود و نە تن بە خواست دشمن داد.بە همین دلیل چە در زمان بازجویی و چە در زمان تحمل حبس، تحت شکنجەهای جسمی و روحی قرار گرفت. شکنجەگران سازمان اطلاعات سپاە پاسداران، هر ضربەای بە تن عادل را همراە نیش زبانی بە ملت کورد و ارزشهای قوم لر و آرمانهای پارت آزادی کوردستان، میکوبیدند.
عادل کیانپور در تمام ایام زندان دمی از حرکت و اعتراض باز نماند.او در اعتراض بە بیداگری های عریان اشعالگران در زندان، روز چهارم دیماە دست بە اعتصاب غذا زد و حرکت خود را بە خارج زندان و سازمانهای حقوق بشری اعلام نمود.پنج روز بعدا از آغاز اعتصاب، ظهر روز پنجشنبە 9 ام دیماە یک تیم سە نفرە از سازمان اطلاعات سپاە پاسداران تحت عنوان رسیدگی بە نیازهای پزشکی عادل، وارد کلنیک پزشکی زندان میشوند و با تزریق آمپول سم کشندەء «رایسین» بە این انسان در بند، جنایت ضد انسانی دیگری مرتکب شدند.متعاقبا ساعت 11:10 روز شنبە یازدهم دیماە، تیم مذکور با یک دستگاە آمبولانس، سر زدە وارد زندان شدە و عادل را بە بیمارستان خمینی انتقال میدهند. سپس با اطمینان از مرگ قربانی،جهت رد گم کردن، جنازەء بی جان او را بە بیمارستان «ابوذر» و سپس سردخانەء«کمپلو»جنب ادارەء اگاهی احواز، منتقل می سازند.
بە این ترتیب دشمن اشغالگر، آمران و عاملان دولت فارس، میراثداران رضا ماکسیم و امیراحمدیِ جلادء لرستان، بە خیال خود برای زهر چشم گرفتن از نوادگان سردار بی مریم و علیمردانخان ها و جلوگیری از بیداری ملی در مقابل نظام دولت-ملت رضاخانی در لرستانات، جنایتی دیگر بر تومار جنایات خود افزودند.اما علیرغم داغی کە بر دل ما و ملتمان نهادەاند، سران جمهوری اسلامی نیز همچون رضا ماکسیم و فرزندش محمدرضا و خمینی که آرزوی جدا ساختن قوم لُر از ملت کورد و تفریس آن را بە گور بردند؛ عاقبت کار وارثانشان نیز، چنان خواهد بود.روند تبار شناسی و بیداری هویتی و همبودگی لُر وکورد، در لرستانات بە پیش خواهد رفت. همزمان پیامها و نام و ندای همرزم شهیدمان عادل کیانپور، پیکر پارت آزادی کوردستان و سپاە ملی کوردستان را تنومندتر و از فرزندان لرستانات پر رهرو خواهد ساخت.

درود بر روان پاک همرزم شهیدمان عادل کیانپور(هربودلُر)
پیروز باد بیداری لرستانات و پیکار ملت بزرگ کورد در راە استقلال و حاکمیت ملی

پارت آزادی کوردستانPAK

14 بفرانباری2721ک
14دیماە 1400 شمسی

Share Button

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *