بیانیەء پارت آزادی کوردستانPAK بە مناسبت روز زبان مادری

زبان از عناصر اساسی شخصیّت و هویت فرد و ملّت بودە و نشانەء وحدت ملّی است.
همچنین زبان از دیرباز عاملی اصلی در تشکیل دولتهای ملّی، تعیین سرحدات و مرزهای جغرافیایی و تا حدی مرزهای سیاسی بودە است.
زبان وسیلەء باز تولید و انتقال هویت ملّیِ نسل های یک ملّت بە همدیگر است. در عین حال ابزار انتقال تمامی دیگر عناصر هویتی نیز می باشد.
زبان مادری قویترین حلقە و ابزار ارتباطِ افراد، ملّت و استمرار و پیوستگی میان گذشتە، حال و آیندەء جوامع ملّی است. علاوة بر این، عامل بی همتای بیان احساس و عواطف انسانی و معبر آموزش و فراگیری می باشد.همچنین بخشی از تکامل و رشد و توسعەء انسانی در جوامع است.

زبان کوردی همچون خود ملّت کورد،بیش از 500 سال است تحت یورش و فشار سە تمدن و سە زبانِ دولت-ملتهای فارس،ترک و عرب قرار دارد.تمدن ها و دولت-ملتهای مذکور کە هر کدام بخشی از کوردستان و ملّت کورد طی قراردادهای استعماری بە آنها الحاق گردیدەاند،با استراتژی آسمیلە نمودن ملّت کورد، با بکار گیری راهکارهای سخت و نرم خود، امحای زبان کوردی را در اولویت اهداف شووینستی خود قراردادەاند.
ملّت کورد که از تشکیل دولت ملّی خود بازماندە و بە یک کولونی بین دولتی تبدیل شدە است،زبان دولتهای اشغالگر سرزمینش، تحت نام «زبان رسمی»بر آن تحمیل شدە و بە تنها زبان تدریس و آموزش رسمی فرزندانش تبدیل شدە است.
دول اشغالگر کوردستان،با سیاست تک زبانی و ممنوعیت یا ممانعت از تدریس و آموزش زبان کوردی ،صدمات روحی و روانی بزرگی بر فرد و بر ملّت کورد وارد نمودەاند.با این حال فرزندان ملّت بزرگ کورد،چە با برپاساختن قیامهای متعدد و چە با خلق شاهکارهای ادبی و روزنامە نگاری کوردی، نه تنها زبان مادری را از امحاء و نابودی محفوظ داشته اند،بلکە در مقایسە با موارد و منابع تهدید ، توسعە بخشیدند و امروزە ملّت کورد و زبان کوردی، زندە و پویا در صف ملتها و زبانهای جهان قرار دارند.
در ایران 100سال است،دولت سیاست فارسیفیکاسیون پیشە کردە و زبان فارسی،بر ملّت کورد و دیگر ملتهای غیر فارس،تحمیل شدە است. یک قرن است همه اركان دولت جهت استحالە و زوال کورد و زبان کوردی و “ایرانی کردن”کورد در جریان است.نظام حاکم بر اساس قانون اساسیِ خود نوشتە، زبان فارسی را «زبان رسمی» و گروهها و سازمانهای اپوزسییون فارس نیز آن را در بهترین حالت «زبان مشترک» می نامند.در حالی کە زبان فارسی یک طرفە و با اعمال قهر و خشونت و خون ریزی بە ملّت کورد تحمیل شدە و هیچ اندازە از خواست و رضایت کورد در آن نبودە است.
فرزندان ملّت کورد در روژهلات کوردستان از تأسیس دولت-ملت رضاخانی تا میرا‌ث خواران کنونی آن، علاوە بر آنکە در هر فرصتی برای از میان برداشتن انقیاد ملّی و خاتمە دادن بە حاکمیت دولت فارس بر کوردستان مبارز کردە اند، با بکارگیری زبان خود در خانوادە و جامعه و سرودن اشعار ملّی،داستان نویسی، موسیقی،ترانە، حیران، لاوک،هورە، مور و چمری،زبان مادری خود را در مقابل یورش سیستماتیک دولت حفظ نمودەاند. در 30 سال اخیر علیرغم فشار و سرکوب، شخصیتهای ادبی با تلاشهای فردی و انجمن های ادبی شهرهای روژهلات اشغالی با فعالیت های متنوع و پرداخت هزینە تلاشهای خود،نقش برجستەای در توسعە زبان مادری بە ویژە در مناطق باشور روژهلات، ایفا نمودە اند.حزب ما، پارت آزادی کوردستان،بە تلاشهای تمامی دست اندرکاران این عرصە ارج می نهد و بر سربازان حافظ کلمە و متن کوردی درود می فرستد.
روز زبان مادری فرصت دیگری است تا ملت بزرگ کورد در خاورمیانە،خواست و ارادەء خود را برای حفظ و توسعە زبان و هویت و شخصیت مستقل خود و تلاش و مبارزە برای از میان برداشتن شکاف میان زبان و فرهنگ از طرفی و نبود حاکمیت سیاسی از طرف دیگر را قوت و گسترش بخشد.
روز زبان مادری بهانەای است تا هر فرد کورد در روژهلات اشغالی در راستای حفظ و حراست از زبان مادری و رهایی از انقیاد و حاکمیت دولت اشغالگر فارس،رفراندوم استقلال کوردستان را در اولویت خواستها و آرزوهای خود قرار دهد.
در این مناسبت فرخندە،پارت آزادی کوردستان بار دیگر بر این حقیقت پای میفشارد کە رشد و تضمین حفظ زبان کوردی و توسعە اجتماعی،سیاسی، اقتصادی و انسانی در کوردستان،در جهان متغیر و پر آشوب کنونی در گرو نیل بە حاکمیت و استقلال و ایجاد دولت مستقل ملّی است.

پارت آزادی کوردستانPAK

21ی فوریە2022
2 اسفند 1400

Share Button

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *