بیانیە علی قاضی محمد پیرامون برخی اظهارنظرها در مورد دولت جمهوری کوردستان و مواضع پیشوا قاضی محمد

همزمان با 67 امین سال تأسیس دولت جمهوری کوردستان، برخی سایت های انترنتی فارسی زبان طی مصاحبەها و مقالاتی اقدام بە درج مطالبی در مورد این واقعە تاریخی و مواضع پیشوا قاضی محمد رئیس دولت جمهوری کوردستان نمودند. اما متأ‌سفانە تنها مصاحبە و مقالاتی انعکاس یافتند کە در چارچوب تحلیل‌ها و استنتاجاتی هستند کە سالهاست برپایە تحریف آگاهانە و هدفمند مواضع قاضی محمد و جایگاە واقعی دولت جمهوری کوردستان، شکل گرفتەاند.

در مصاحبەها و مطالبی کە این سایت ها درج کردەاند، بار دیگر جمهوری کوردستان از محتوای واقعی آن تهی شدە و سعی بر آن است کە تصویری از آن ارائە نمایند کە خوشایند افراد و گروههایی باشد کە استمرار حاکمیت بحران زدە دولت- ملت ایران را بر ارادە آزاد و خواست عادلانە ملت های تحت ستم و اسارت در این کشور، مقدم می شمارند.

در مصاحبەها و مقالات مورد اشارە، دولت جمهوری کوردستان در حد ” حکومت منطقەای در داخل یک “کشور”، با هدف ” استقرار دموکراسی در ایران” و ” اجرای قوانین ایالتی و ویلایتی مشروطە”، تنزل دادە شدە است. همچنین “باورمندی بە حل مسئلە ملی کرد در چارچوب ایران” بە پیشوا قاضی محمد نسبت دادە شدە است.

از سوی دیگر برخی احزاب سیاسی کورد نیز در سایتهای انترنتی خود تصمیم تاریخی اعلام استقلال کوردستان و ایجاد دولت جمهوری کوردستان را ” داعیە تجزیە طلبی” از سوی ” دشمنان ملت کرد” خواندەاند و اعلام داشتەاند کە: ” زندە یاد قاضی محمد در همان روزهای اعلام جمهوری، بارها بر این نکتە تأکید ورزیدە کە برنامەای برای جداکردن کردستان از ایران در کار نیست و آرمان جنبش رهایی کردهای ایران، دستیابی بە خودموختاری در چارچوب مرزهای سیاسی و جوغرافیایی ایران است.”

این جانب بعنوان فرزند پیشوا قاضی محمد کە در ایام تشکیل جمهوری کوردستان 13 سال داشتەام و در جریان بسیاری از جزئیات آن رویداد مهم تاریخی بودەام، جهت تنویر افکار عمومی توضیحات ذیل را ضروری میدانم:

١- بر خلاف اظهارات مورد اشارە، تصمیم تاریخی میتینگ 000,20 نفری دوم بهمن ماە 1324 مصادف با 22/1/1946 میدان چوارچرای مهاباد، اعلام استقلال و آزادی کوردستان از ایران و تشکیل دولت جمهوری کوردستان بود. همچنان کە پیشوا قاضی محمد خود اعلام کردە است، 4 سال اول قبل از دوم بهمن ١٣٢٤ دوران “خودموختاری” بود، ولی در دوم بهمن ماە “استقلال تام و تمام”اعلام گردید.

٢- در ” نطق جناب پیشوا و رئیس جمهور کوردستان” قاضی محمد در روز اعلام دولت جمهوری کوردستان، در حالی کە کلیدواژگان قاضی محمد “ملت”، “ملت کورد”، “جوغرافیای کوردستان”،”امارات کوردی” و ” استقلال و آزادی ملت کورد” بود، حتی با یک کلمە اشارەای بە ” ایران” ، “در چارچوب ایران” و ” دموکراسی برای ایران”، ننمود.

٣- سوگند ریاست جمهوری پیشوا قاضی محمد گواه محکم چیستی و جایگاە، جمهوری کوردستان بعنوان یک دولت مستقل ملی کورد وعدم ” باورمندی” او” بەحل مسئلە ملی کرد در چارچوب ایران” است: ” من بە خدا و بە کلام عظیم خدا، بە میهن، بە شرافت ملی کورد، بە پرچم مقدس کوردستان سوگند یاد می کنم کە تا واپسین نفس حیات و آخرین قطرە خونم با جان مال در راه حفظ استقلال و اهتزاز پرچم کوردستان تلاش نمودە و نسبت بە ریاست جمهوری کوردستان و اتحاد کورد و آذربایجان مطیع و وفادار بمانم”.

٤- روزنامە کوردستان کە در ایام برقراری دولت جمهوری کوردستان انتشار می یافت، در چند شمارە خود کە هم اکنون در دسترس می‌باشند، مراسم اعلام دولت جمهوری کوردستان را تحت عنوان “جشن استقلال و آزادی” منعکس ساختەاند.

٥- در قطعنامە میتینگ اعلام دولت جمهوری کوردستان کە در صفحە٣ شمارە ٨ روز دوشنبە ٨ بهمن ماه ١٣٢٤بە چاپ رسیدە است، با اشارە بە تقسیم کوردستان، بە تشریح اوضاع ملت کورد تحت حاکمیت دولت های ایران، ترکیە و عراق پرداختە شدە است. در هیچ جای این قطعنامە، نە در شکل و نە در محتوای آن، اشارەای بە ” حل مسئلە کورد در چارچوب ایران” نشدە است. کاملا بلعکس، در مادە یک قطعنامە چنین آمدە است: ” در مناطقی کە کوردها اکنون در آن زندگی می کنندبە استقلال کامل برسند”.

٦- تیتر اول تابلوی معرف همەی وزارتخانەهای جمهوری کوردستان عبارت بود از “دولت جمهوری کوردستان”.

٧- مصاحبەهایی کە معمولا برای مخدوش ساختن ماهیت و جایگاە واقعی دولت جمهوری کوردستان بە آن اشارە می‌شود، مصاحبە روزنامەهای ایران ما، فرمان، رهبر و ایران با پیشوا قاضی محمد است کە برخلاف این ادعا ، مربوط بە روزهای اعلام جمهوری کوردستان نبودە و در دورانی صورت گرفتە است کە پیشوا قاضی محمد آن را دوران چهار سالە خودموختاری نامیدەاست. با اعلام دولت جمهوری کوردستان، مرحلەای نوین از حیات ملت کورد آغاز گردید و گفتمان سیاسی کورد وارد مرحلە دولت و حاکمیت ملی مستقل خود گردید.

اکنون پس از ٦٧ سال از آن واقعە تاریخی، بدیهی است کە هر فرد، سازمان و حزب سیاسی حق دارد طبق دیدگاهها و گفتمان خاص خود سیاست ورزی نماید، اما تاریخ را باید با متود علمی و طبق آنچە رخ دادە است بازخوانی نمود، نە در چارچوب مواضع و منافع سیاسی روز. جمهوری کوردستان بعنوان تبلور حاکمیت ملت کورد و دولتی مستقل، واقعیتی انکار ناپذیر در تاریخ ملت کورد است. انکار این واقعیت خواستە یا ناخواستە، اقدامی است علیە هویت ملی کورد، زیرا رویدادهای تاریخی ، یکی از عناصر سازندە هویت یک ملت هستند.

 

علی قاضی محمد

رئیس پارت آزادی کوردستان

20/ 12/ 2712 کوردی

10/ 3 / 2013 میلادی

Share Button

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *