بیانیە پارت آزادی کوردستان بمناسبت صدمین سال پیماننامە سایکس- پیکو فرزندان ملت بزرگ کورد در خاورمیانە! کوردستانیان میهن خواه!

امروز ١٦ مایس ٢٠١٦، صد سال از پیماننامە سایکس- پیکو گذشت. پیماننامەای کە شالودە ترتیبات سیاسی خاورمیانە و مرزهای سیاسی بعداز جنگ اول جهانی را پی ریخت.
پیمان نامە سایکس- پیکو اگر توانست منافع دولتهای فاتح جنگ را تامین نماید، اما برای ملتهای منطقە، ١٠٠ سال جنگ، بی ثباتی ، خون و مصائب پی در پی و لاینقطع ، ببار آورد. این پیماننامە و مرزهای سیاسی ترسیم شدەاش،جوامع بستە، میلیتاریسم، تندروی و بنیادگرایی در خاورمیانە را بوجود آورد. ملت کورد بیش از هر ملتی، از نتایج این پیماننامە آسیب دیدە است.
با تقسیم کوردستان در بار اول( ١٥١٤) ضربەای استراتژیک بە ملت کورد وارد آمد و یکپارچگی خاک و ملت کورد، شکاف برداشت و کورد دچار زیانهای سنگین سیاسی، انسانی، اجتماعی و اقتصادی گردید. مرحلە دوم تقسیم کوردستان، ملت کورد را چند برابر در مصیبت و اشک و خون غرق نمود.

پاسداران مرزهای منبعث از سایکس- پیکو، اشغالگرانی دیکتاتور، توتالیتر، فاسد و ناقض ارزشهای انسانی و دموکراتیک اند.
علیرغم، مصائیب و ناگواری هایی کە تقسیم و اشغال کوردستان بر ملت کورد تحمیل کرد، ملت بزرگ کورد از پای در نیامد و پابر جا ماند. همچنین قیام های متعددی را برا برچیدن مرزهای ساختگی و آرایش سیاسی آن بر پا ساخت. اما هر بار علاوە بر نارسایی های داخلی، سیاست جهانی عامل اصلی شکست آنها بودە است.
امروز پس از ١٠٠ سال از انعقاد این پیماننامە، جهان تغیرات بزرگ و عمیقی بە خود دیدە است و خاورمیانە نیز دچار تحولات ژئوپولیتیک شدە است. ملت کورد هر چند استقلال و وحدت خود را بازنیافتە است، اما از بازیگران اصلی تحولات منطقە است. هم اکنون مرزهای سایکس- پیکو در باشور و روژاوای کوردستان، با خون پیشمرگان و جنگاوران کورد، برچیدە شدە و بە تاریخ سپردە شدەاند. روژهلات کوردستان، افتخار آنرا دارد کە با مشارکت فرزندانش در جنگ علیە داعش، در بازگرداندن سرزمینهای تعریب شدە و تصرف مرزهای واقعی باشور کوردستان، نقش آفرینی میکنند. همزمان پیکاری قهرمانانە در باکور کوردستان در جریان است کە پایەهای کمالیسم را از جا کندە و سرانجام از خون فرزندانش، بر روی ویرانەهای آن سامان، نهال آزادی خواهد روئید.
تا آنجا بە روژهلات کوردستان مربوط میشود، پارت آزادی کوردستان، افتخار آنرا دارد کە ربع قرن است، پیشگام پیکاری فکری، سیاسی و نظامی با هدف استقلال و پایان دادن بە حاکمیت سیاسی ایران بر کوردستان و برچیدن مرزهای ساختگی ای است کە از چالدران تا کنون بر ملت کورد تحمیل شدە است. پارت آزادی کوردستان تلاش میکند کە ملت کورد و جنبش رهایی بخش روژهلات کوردستان در راستای خاتمە دادن بە انقیاد ملی و کسب حاکمیت سیاسی، هویت ملی خود را از هویت جعلی ایرانی، متمایز ساختە و استراتژی ” دموکراتیزە کردن ایران” را از مبارزە خود کنار گذاشتە و استقلال و تشکیل دولت را بعنوان دیسکورس خود، شفافانە برگزیند. زیرا ثبات و آرامش بە دور از جنگ و تهدید برای کورد، در چارچوب دولتهایی کە هر کام بخشی از کوردستان را تحت اشغال دارند، سرابی است کە انرژی و فرصتهای ملت کورد را هدر می دهد.
کورد ملت واحدی است در خاورمیانە کە نبودن دولت و تقسیم آن، تغیری در این واقعیت نمیدهد. همچنین قدمت ٥٠٠ سال چالدران و ١٠٠ سال سایکس- پیکو، هیچگونە مشروعیتی بە تقسیم کوردستان نمیبخشد. آنچە مشروع و عادلانە است، خواست و ارادە برچیدن دیوارهای برلینی و بازیابی وحدت ملت و سرزمین کوردستان بزرگ است.

در اهتزاز باد پرچم آزادی، استقلال و وحدت کورد و کوردستان
پارت آزادی کوردستانPAK
مجلس عمومی
٢٧ گولان ٢٧١٦
١٦مایس ٢٠١٦

Share Button

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *