بیانیە پارت آزادی کوردستانPAK بمناسبت روز جهانی کارگر

کارگران ملت‌های حاکم منطقە: فارس، عرب و ترک و احزابی کە داعیە کارگری دارند، باید از تلاش ملت کورد برای آزادی و حق تعین سرنوشت، پشتیبانی نمایند  حقیقتی آشکار است کە کارگران و زحمتکشان کوردستان بیشترین بار عواقب تلخ اشغال کوردستان و عدم وجود دولت ملی کورد را بدوش می‌کشند. غارت ثروت و سامان ملی کورد توسط اشغالگران کوردستان و ممانعت از رشد و ترقی اقتصادی، بیش از همە بر دوش آنها سنگینی می‌کند.

پارت آزادی کوردستان، در حالی کە تلاش کارگران و زحمتکشان کوردستان را برای تأمین هر اندازە از حقوق‌اشان در هر شرایطی، کوششی عادلانە و برحق و مورد حمایت می‌داند، اما تجریە ملتها و جوامع بشری اثبات کردە است کە رفاە و خوشبختی کارگران و زحمتکشان هر ملتی، تابعی از شرایط و اوضاع عمومی آن ملت است.
کارگران و زحمتکشان ملتهای تحت سلطە و بدون دولت ملی، هرگز در شرایط همسانی با هم طبقەای‌هایشان در داخل ملتهای آزاد و دارای دولت ملی، قرار ندارند. کارگران و زحمتکشان هر ملتی تنها در دولت ملی خود بستر و فرصتهای بدست آوردن حقوق ویژە خود را می‌یابند. تعمیق بخشیدن غیر طبیعی شکاف‌های داخلی میان فرزندان ملتی تحت سلطە و بی دولت جهت پیادە کردن ایدەهای ذهنی و تطبیق ایدئولوژی‌های وارداتی و نارسا در فهم مسئلە ملت و جنبش ملی، تحت نام “مبارزە طبقاتی”، در مرحلە رهایی ملی و میهنی، تنها صفوف ملت را پراکندە می‌نماید و فرصت سازمان یابی و اتحاد ملی آن را برای رهایی و استقلال ، از بین می‌برد و می‌تواند مورد بهرە برداری ملت ستمگر و دولت اشغالگر واقع گردد.
از این رو وظیفە رهایی ملی و میهنی و تشکیل دولت ملی و جامعەای آزاد عدالت گستر، کارگران و زحمتکشان و دیگر طبقات و اقشار اجتماعی کوردستان را متحدا درسنگری واحد، تحت یک پرچم، علیە دشمنی واحد برای آرمانی همگانی گرد می‌آورد کە عبارت است از سنگر مبارز رهایی بخش ملی، پرچم مقدس کوردستان و حاکمیت ملی.
از نظر ما در این مناسبت کارگران ملت‌های حاکم منطقە: فارس، عرب و ترک و احزابی کە داعیە کارگری دارند، باید سیاست‌های شوونیستی و اشغالگرانە دولت‌های خود را در حق ملت کورد محکوم نمایند و از تلاش ملت کورد برای آزادی و حق تعین سرنوشت، پشتیبانی نمایند.
همچنین از کارگران کشورهای پیشرفتە، اتحادیەها و سندیکاهای کارگری انتظار می‌رود کە از مبارزە ملت کورد برای دستیابی بە حق تعین سرنوشت ، حمایت بعمل آورند و از دولت‌های متبوع خود خواهان تغیر رویە اساسی درقبال مسئلە کورد در جهت همکاری در راستای استقلال کوردستان گردند. آنها باید سیاست‌های گذشتە دولت‌هایشان را مورد انتقاد قرار دهند کە مانع دستیابی ملت کورد بە استقلال ملی بودە و با دولت‌های ایران، ترکیە، عراق و سوریە در سرکوب ملت کورد، همکاری کردەاند.
کارگران کوردستان تنها با این شرایط می‌توانند “اتحاد” و “همبستگی” کارگران جهان و منطقە را احساس و لمس کنند و اول ماە مە را روز ” اتحاد” و ” همبستگی” کارگران بدانند.
 پارت آزادی کوردستان ، فرا رسیدن اول ماه مە، روز جهانی کارگر را بە کارگران و زحمتکشان کوردستان، منطقە و جهان تبریک می‌گوید. امیدواریم روز جهانی کارگر را در سالهای آتی در کوردستانی مستقل، آزاد و دموکراتیک برگزار کنیم. کوردستانی کە در آن عدالت اجتماعی برقرار گردد و استثمار انسان توسط انسان پایان یابد. تنها در چنین شرایطی است کە کارگر کورد همچون انسانی آزاد، می‌تواند شأن و مرتبەء انسانی خود را بازیابد و از ستم ملی و استثمار طبقاتی رهایی یابد.
پارت آزادی کوردستانPAK
کمیتە مرکزی
11 گولان 2715 کوردی
1 ماه مە 2015 میلادی

 

Share Button

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *