کمیتەی مرکزی پارت آزادی کوردستان

  • بیانیەی پارت آزادی کوردستانPAK
    بمناسب 24امین سال بنیانگذاری آن فرزندان ملت بزرگ کورد! کوردستانیان میهن خواە! مبارزان صفوف پارت آزادی کوردستان! کاروان پیکار حزب فکر، سیاست و پراکتیک...